بگذارید . بگذرید
ببینید و دل مبندید
چشم بی اندازید و دل مبازید

که دیر یا زود
باید گذاشت و گذشت


دسته ها : حرفهای از تب
چهارشنبه سیم 5 1387
X